Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Martina Kozlová – ESCÁDA, so sídlom 01001 Žilina, Lichardova 36, Žilina, SR, IČO: 43579531, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-37691 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.eshop.escadasalon.sk.

  1. Identifikácia predávajúceho

Kadernícky salón Escada

Lichardova 36

01001 Žilina

IČO: 43579531

DIČ: 1078274967

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2610394974/1100

IBAN: SK6911000000002610394974

E-mail: info@salonescada.sk

www.eshop.escadasalon.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

http://www.soi.sk

  1. Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.eshop.escadasalon.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

  1. Dodacie lehoty

Tovar označený „skladom“, zverejnený v online obchode www.eshop.escadasalon.sk , je na sklade a pripravený k expedícii. Vo všeobecnosti je termín dodávky od 1 do 4 pracovných dní od vystavenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Tovar označený „na objednávku“, zverejnený v online obchode www.eshop.escadasalon.sk, nie je na sklade preto jeho dodanie bude dohodnuté s kupujúcim individuálne.

Tovar je doručovaný kuriérskou službou Slovak Parcel Service.

  1. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

Spôsob dopravy si vyberá kupujúci sám. Tovar je doručovaný kuriérskou službou Slovak Parcel Service.

Cena dopravného:

Kuriérom SPS: 3,90 €

Slovenskou poštou, a.s. – 2,80 €

V prípade zásielky na dobierku (platba pri prevzatí zásielky) je účtovaný dobierkový poplatok 0,80€.

  1. Preberanie tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na kupujúceho.

  1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto sa nevzťahuje na tovar vyrobený na objednávku.

Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza TU.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť ak sa tovar nenachádza na sklade.

  1. Záruka

Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach, či nedodržaním príslušných pokynov zo strany kupujúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamačný list si môžu zákazníci stiahnuť TU.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.